Vastuullisuusstrategian kehityssuunnitelma

Yhtiön toimintaa ohjaa sosiaalipedagoginen orientaatio ja työote, jossa eläin ja luontoavusteisilla palveluilla sekä yhteisöllisyydellä ja kokemusperäisellä toiminnalla on vahva ote. Sosiaaliala on merkittävässä asemassa negatiivisten vaikutusten minimoimisessa ja positiivisten vaikutusten tuottamisessa yhteiskunnalle. Varpakodit Oy on tiedostanut alan muutostarpeen ja sen toimintaa ohjaavat yhtiön arvot:

1.

Asiakkaiden perusoikeudet ja lapsilähtöisyys toiminnan peruspilareina

2.

Aito vuorovaikutus ja avoimuus kaikilla tasoilla

3.

Korkea toiminnan laatu ja eettisyys

4.

Vastuullisuus ja vaikuttavuus

Vastuullisuus on keskeinen osa Varpakodit Oy:n toimintaa. Jotta vastuullisuus voidaan integroida fundamentaaliseksi osaksi liiketoimintaa ja siihen liittyvää päätöksentekoa on olennaista kehittää Varpakodit Oy:lle kehittämissuunnitelma vastuullisuusstrategian luomiseksi.

Projektin sisältö

Varpakodit Oy:n vastuullisuusstrategian kehittämissuunnitelma toteutetaan opinnäytetyön toimeksiantona. Projektin tavoitteena on kehittää yrityksen liiketoimintaa vastuullisuuden näkökulmasta. Projektin tulokset auttavat Varpakodit Oy:tä priorisoimaan organisaatiolennaisimmat vastuullisuusteemat, sekä kohdentamaan resursseja sinne, missä niillä on eniten vaikuttavuutta.

Prosessi

  • 1. Sidosryhmäkartoitus: Toteutetaan laaja sidosryhmäkysely, jonka tuloksia käytetään olennaisuusanalyysin pohjana
  • 2. Olennaisuusanalyysi: Määritetään sidosryhmätutkimuksen perusteella Varpakodit Oy:n liiketoiminnan, sidosryhmien ja sektorin kannalta olennaisimmat vastuullisuusteemat, jotka toimivat pohjana vastuullisuusstrategialle
  • 3. Luodaan ehdotelma vastuullisuusraportoinnin mittareista ja vastuullisuustavoitteista

Tavoite

Vastuullisuusstrategian kehittämissuunnitelman tavoitteena on tuottaa Varpakodit Oy:n liiketoiminnan ja yritysvastuun johtamisen kehittämisen kannalta olennaista tietoa. Prosessin tuloksena Varpakodit Oy:n vastuullisuustyölle on määritelty painopisteet, sekä ehdotelma vastuullisuustavoitteista ja mittareista. Projekti toteutetaan kesän aikana ja tulokset valmistuvat elo-syyskuussa.

Vaikutusten arviointi

Varpakodit Oy:n vastuullisuusstrategian kehittämissunnitelman pohjana käytetään ESG-vastuullisuusraportoinnin viitekehystä. Sitä kautta tarkastellaan Varpakodit Oy:n liiketoiminnan vaikutuksia kolmesta näkökulmasta: ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset, sekä taloudelliset ja hallinnolliset vaikutukset. Tärkeimmät sidosryhmät määritellään yhdessä johtoryhmän kanssa ja johtoryhmä kommentoi olennaisuusanalyysiä, sekä ehdotuksia asetetuista tavoitteista ja mittareista. Projektin lopuksi käydään läpi mahdolliset seuraavat kehityskohteet ja tarpeet vastuullisuustyön osalta.

Vastuullisuus vaikuttaa olennaisesti yrityksen kestävyyteen, menestykseen sekä yksilöiden, yhteisöjen ja ympäristön hyvinvointiin pitkällä aikavälillä.

Vastuullisuusraportointi on uuden EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) myötä pakollinen vain listatuille suur- ja pk-yrityksille. EU taksonomia-asetus vaikuttaa kuitenkin jatkossa myös listaamattomien pk-yritysten rahoituksen saamiseen ja velvoittaa yrityksiä tuottamaan vastuullisuusraportointia.

Ympäristö: mm. päästöt, jätteet, energiakulutus, raaka-aineiden vaikutukset ilmastoon ja luontokatoon

Sosiaaliset: mm. henkilöstön hyvinvointi, tasa-arvo ja ihmisoikeusmittarit

Hallinto: riskienhallinta, antikorruptio, taloudellisen toiminnan tehokkuus

“Yksityisen hyvinvointialan tavoitteena on turvata yhteiskunnalle tarpeen mukaiset, toimivat ja laadukkaat palvelut ilman kohtuutonta jonottamista ja kohtuulliseen hintaan.” Lähde: Hyvinvointiala

Vastuullisuussuunnitelman on tehnyt opinnäytetyönä Anna Korva.